گالیله: "قوانین طبیعت به زبان ریاضیات نوشته شده است."
گالیله: "قوانین طبیعت به زبان ریاضیات نوشته شده است."

دسته: دوره های ریاضی پایه هفتم

0/5

0

149,000 تومان

0

259,000 تومان

0

289,000 تومان

0

299,000 تومان

1

399,000 تومان

0

399,000 تومان

0

129,000 تومان

0

159,000 تومان

0

319,000 تومان

0

219,000 تومان

0

319,000 تومان

فصل‌ها
فصل یکم: راهبردهای حل مساله
درس یکم: راهبردهای حل مساله
درس دوم: راهبردهای حل مساله – حل مثال‌های تکمیلی
فصل دوم: عددهای صحیح
درس سوم: عددهای صحیح
درس چهارم: عددهای صحیح – حل مثال‌های تکمیلی
فصل سوم: جبر و معادله
درس پنجم: جبر و معادله
درس ششم: جبر و معادله – حل مثال‌های تکمیلی
فصل چهارم: هندسه و استدلال
درس هفتم: هندسه و استدلال
درس هشتم: هندسه و استدلال – حل مثال‌های تکمیلی
فصل پنجم: شمارنده‌ها و اعداد اول
درس نهم: شمارنده‌ها و اعداد اول
درس دهم: شمارنده‌ها و اعداد اول – حل مثال‌های تکمیلی
فصل ششم: سطح و حجم
درس یازدهم: سطح و حجم
فصل هفتم: توان و جذر
درس دوازدهم: توان و جذر
فصل هشتم: بردار و مختصات
درس سیزدهم: بردار و مختصات
فصل نهم: آمار و احتمال
درس چهاردهم: آمار و احتمال

سبد خرید