گالیله: "قوانین طبیعت به زبان ریاضیات نوشته شده است."
گالیله: "قوانین طبیعت به زبان ریاضیات نوشته شده است."

دسته: دوره های ریاضی پایه هشتم

0/5

0

380,000 تومان

0

259,000 تومان

0

289,000 تومان

0

259,000 تومان

0

299,000 تومان

1

329,000 تومان

0

279,000 تومان

1

159,000 تومان

0

109,000 تومان

سرفصل‌ها
درس یکم: عددهای صحیح و گویا
یاد‌آوری عددهای صحیح
عددهای گویا
جمع و تفریق عددهای گویا
ضرب و تقسیم عددهای گویا
درس دوم: عددهای اول
یادآوری عددهای اول
تعیین عددهای اول
درس سوم: چند‌ضلعی‌ها
چند‌ضلعی‌ها و تقارن
توازی و تعامد
چهار‌ضلعی‌ها
زاویه‌های داخلی
زاویه‌های خارجی
درس چهارم: جبر و معادله
ساده کردن عبارت‌های جبری
پیداکردن مقدار یک عبارت جبری
تجزیه عبارت‌های جبری
معادله
درس پنجم: بردار و مختصات
جمع بردارها
ضرب عدد در بردار
بردارهای واحد مختصات
درس ششم: مثلث
رابطه فیثاغورث
شکل‌های هم‌نهشت
مثلث‌های هم‌نهشت
هم‌نهشتی مثلث‌های قائم‌الزاویه
درس هفتم: توان و جذر
توان
تقسیم اعداد توان‌دار
جذر تقریبی
نمایش اعداد رادیکالی روی محور اعداد
خواص ضرب و تقسیم رادیکال‌ها
درس هشتم: آمار و احتمال
دسته‌بندی داده‌ها
میانگین داده‌ها
احتمال یا اندازه‌گیری شانس
بررسی حالت‌های ممکن
درس نهم: دایره
خط و دایره
زاویه‌های مرکزی
زاویه‌های محاطی

سبد خرید