گالیله: "قوانین طبیعت به زبان ریاضیات نوشته شده است."
گالیله: "قوانین طبیعت به زبان ریاضیات نوشته شده است."

دسته: دوره های ریاضی پایه نهم

0/5

0

329,000 تومان

0

399,000 تومان

0

289,000 تومان

0

199,000 تومان

0

269,000 تومان

0

229,000 تومان

0

329,000 تومان

0

259,000 تومان

سرفصل‌ها
فصل یکم: مجموعه‌ها
درس یکم: معرفی مجموعه
درس دوم: مجموعه‌های برابر و نمایش مجموعه‌ها
درس سوم: اجتماع، اشتراک و تفاضل مجموعه‌ها
درس چهارم: مجموعه‌ها و احتمال
فصل دوم: عددهای حقیقی
درس پنجم: عددهای گویا
درس ششم: عددهای حقیقی
درس هفتم: قدر مطلق و محاسبه تقریبی
فصل سوم: استدلال و اثبات در هندسه
درس هشتم: استدلال
درس نهم: آشنایی با اثبات در هندسه
درس دهم: هم‌نهشتی مثلث‌ها
درس یازدهم: حل مساله در هندسه
درس دوازدهم: شکل‌های متشابه
فصل چهارم: توان و ریشه
درس سیزدهم: توان صحیح
درس چهاردهم: نماد علمی
درس پانزدهم: ریشه‌گیری
درس شانزدهم: جمع و تفریق رادیکال‌ها
فصل پنجم: عبارت‌های جبری
درس هفدهم: عبارت‌های جبری و مفهوم اتحاد
درس هجدهم: چند اتحاد دیگر، تجزیه و کاربردها
درس نوزدهم: نابرابری‌ها و نامعادله‌ها
فصل ششم: خط و معادله‌های خطی
درس بیستم: معادله خط
درس بیست‌و‌یکم: شیب خط و عرض از مبدا
درس بیست‌و‌دوم: دستگاه معادله‌های خطی
فصل هفتم: عبارت‌های گویا
درس بیست‌وسوم: معرفی و ساده‌ کردن عبارت‌های گویا
درس بیست‌و‌چهارم: محاسبات عبارت‌های گویا
درس بیست‌و‌پنجم: تقسیم چندجمله‌ای‌ها
فصل هشتم: حجم و مساحت
درس بیست‌و‌ششم: حجم و مساحت کره
درس بیست‌و‌هفتم: حجم هرم و مخروط
درس بیست‌و‌هشتم: سطح و حجم

سبد خرید